Všeobecné informácie

Ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť detí a dorastu od narodenia do veku 28 rokov.​

MUDr. Dana Surgentová

Všeobecný lekár pre deti a dorast - Pediater

MUDr. Dana Surgentová vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, dispenzarizácii, určovaní prognózy, konziliárnej, posudkovej činnosti a výskume v problematike starostlivosti o zdravé a choré dieťa od narodenia do 28. roku a ďalších 364 dní v ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, vrátane neodkladnej starostlivosti o deti a mladistvých.

 
Vzdelanie:

1988 Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach odbor Všeobecné lekárstvo
1992 – Atestácia 1. stupňa Pediatria
2000 – Atestácia 2. stupňa – Dorastové lekárstvo

Zuzana Schloszmannová

Ambulantná sestra

Ambulantná sestra vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania, ako aj pri riadení a poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivostimetódou ošetrovatel“ského procesu.

Termín návševy ambulancie rezervujte vždy na meno a dátum narodenia pacienta, nie rodiča.