Cenník

A: PREHLIADKY A LEKÁRSKY POSUDOK
o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (Z02.4)18€
o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu (Z02.7)33€
o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia (Z02.0) - jasle, MŠ, ZŠ, SŠ / VŠ2,50€ / 4,50€
o zdravotnej spôsobilosti do tábora, školy v prírode, šport, internát (Z02.8)2,50€
o zdravotnej spôsobilosti pred prácou, štúdiom, pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a podobne (Z02.8)16€
o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz (Z02.8)10€
vystavenie zdravotného preukazu - prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti (Z02.7)10€
B: VÝKONY PRE ZAMESTNÁVATEĽA, POSUDZOVANIE SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU
vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (Z02.1)10€
periodická, výstupná a mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (Z02.8)10€
posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta (Z02.8)5€
C: VÝKONY NA ŽIADOSŤ PACIENTA, ALEBO INÉHO SUBJEKTU
komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej zo zdrav. poistenia, pred cestou do zahraničia, a pod (Z02.8)5€
nepovinné očkovanie (Z02.8)5€
odber krvi a iné laboratórne vyšetrenia na vlastnú žiadosť (Z02.8)5€
klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky (Z04.0)5€
vyšetrenie bez poistenia (Z02.9)40€
CRP vyšetrenie (Z02.8) - na žiadosť pacienta/ u nekapitovaného pacienta3€/7€
prepichovanie uší+ nasadenie náušníc (Z41.3)10€
vyšetrenie mimo riadnych ordinačných hodín (Z02.9)10€
D: ADMINISTRATÍVNE VÝKONY
administratívny poplatok za nekapitovaného poistenca z EÚ2€
vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely (Z02.7)5€
výpis zo zdravotnej dokumentácia na vlastnú žiadosť pacienta (predÍženie MD, zahraničie a pod.) (Z02.8)10€
vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana (Z02.8)10€
E: VÝKONY PRE KOMERČNÉ POISŤOVNE
správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne (Z02.6)10€
vystavenie formuláru „Lekárska správa o úmrtí" (Z02.7)10€
vystavenie formuláru „Oznámenie poistnej udalosti" (Z02.7)10€
bodové ohodnotenie úrazu a iné tlačivá - podľa rozsahu (Z02.7)5€

Termín návševy ambulancie rezervujte vždy na meno a dátum narodenia pacienta, nie rodiča.