Kalendár prehliadok​

 1. do 48 hodín
 2. do 4. týždňa
 3. 5. – 7. týždeň
 4. 8. – 10. týždeň
 5. 3. – 4. mesiac
 6. 5. – 6. mesiac
 7. 7. – 8. mesiac
 8. 9. – 10. mesiac
 9. 11. – 12. mesiac
 10. 15. – 18. mesiac
 11. v 3. roku
 12. v 5. roku
 13. v 6. alebo 7. roku
  (ak dieťa nenastúpilo do školy)
 14. v 9. roku
 15. v 11. roku, odber krvi
  (cholesterol, glykémia)
 16. v 13. roku
 17. v 15. roku
 18. v 17. roku, odber krvi
  (cholesterol, glykémia)
 19. v 19. roku, odber krvi
 20. v 21. roku, odber krvi
 21. v 23. roku, odber krvi

Preventívne prehliadky

Preventívnu prehliadku detí a mladistvých vykonáva všeobecný lekár pre deti a dorast. Termíny preventívnych prehliadok u detí sú zväčša zabezpečované bezproblémovo, pretože v rannom veku dieťaťa je kontakt rodiča a lekára pomerne častý aj vdaka tomu, že počet prehliadok je vyšší ako v dospelom veku.

Deti absolvujú u všeobecného lekára pre deti a dorast 9 prehliadok do 1 roku života, z toho najmenej 3 prehliadky v prvých troch mesiacov, 1 prehliadku vo veku 18 mesiacov a medzi 3 a 15 rokom veku 1 preventívnu prehliadku raz za 2 roky.

Prehliadku vykonáva všeobecný lekár pre deti a dorast, s ktorým zákonný zástupca dieťaťa – poistenca uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prvá preventívna prehliadka sa spravidla vykonáva do 48 hodín po prepustení novorodenca z pôrodnice alebo z nemocnice. Ide o bazálne vyšetrenie novorodenca, pozostávajúce z komplexného pediatrického vyšetrenia vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa a založenia zdravotnej dokumentácie.

Pri vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí sa – tvar a velkosť velkej fontanely (VF), švy, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia, auskultačný nález na srdci, stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kÍbov. Vyšetria sa novorodenecké reflexy. Poskytne sa poradenstvo rodičom a podporí sa laktačný program. Často krát je prvá preventívna prehliadka realizovaná v domácom prostredí, kde lekár mapuje aj sociálne prostredie rodiny.

Súčasťou preventívnych prehliadok u detí sú aj laboratórne vyšetrenia. Sonografické vyšetrenie bedrových kÍbov sa u dojčiat vykonáva sa v 8. až 10. týždni života. Následné preventívne prehliadky u dieťaťa sú zamerané komplexne na jeho psychomotorický vývin a povinné očkovanie podra schválenej očkovacej schémy. Orientačne sa vyšetrí sluch, reakcie očí a zraková ostrosť. Lekár overí lateralitu, znalosť farieb, vyšetrí reč, slovnú zásobu, skontroluje správnosť zakrivenia chrbtice, posudzuje pohlavný vývoj a stav psychického vývoja, pátra sa po telesných deformitách a prejavoch porúch správania. Hodnotí sa sociálna situácia. Podra veku sa posudzujú zdravotné schopnosti dieťaťa vo vzťahu k povinnej školskej dochádzke alebo telesnej výchove.

Odmeria sa krvný tlak a opakovane sa vyšetruje moč a močový sediment – v 3., v 5., v 6. alebo v 7. roku (ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku), následne v 9., v 11., v 13. a v 15. roku života. V 11. a 17. roku života sa vykonáva aj odber krvi na vyšetrenie sedimentácie erytrocytov. Nemenej dôležité je aj pravidelné poradenstvo rodičom pri každej preventívnej prehliadke. Rodičia majú práve tu priestor na otázky týkajúce sa zdravotného stavu ich dieťaťa.

V posledných rokoch sa detská preventívna prehliadka rozšírila v 11. a 17. roku života o sledovanie rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení, predovšetkým meraním hladiny cholesterolu v krvi a v 17 alebo v 18 roku života aj o vyšetrenie triacylglycerolov. Včasná identifikácia dieťaťa so zmeneným metabolizmom tukov a jej následné riešenie je najlepším preventívnym opatrením pre zabránenie vzniku srdcovocievnych ochorení v produktívnom veku života. V prípade potreby sa dieťa odosiela na potrebné odborné vyšetrenia.

Termín návševy ambulancie rezervujte vždy na meno a dátum narodenia pacienta, nie rodiča.